روزنامه رسمی شماره 10764-17/11/1360
شماره 123594 3/11/1360
وزارت دادگستری

ماده واحده - حضانت فرزندان صغیر یا محجوری که پدرانشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت شده باشند به مادران آنها خواهد بود و هزینه متعارف زندگی این فرزندان که از اموال موروثی خودشان یا از طریق بودجه دولت یا یکی از نهادهای انقلابی پرداخت میشود در اختیار مادرانشان قرار میگیرد مگر آنکه دادگاه صالح در موارد ادعای عدم صلاحیت مادر حکم به عدم صلاحیت بکند0
تبصره - حدود هزنیه متعارف را دادگاه معین میکند و بوسیله دادگاه به مادر یا نماینده قانونی او پرداخت خواهد شد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم دیماه یکهزار وسیصدو شصت بتصویب کمیسیون امور قضائی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب بصورت آزمایشی قابل اجراء است 0
رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی
نوع :
5
شماره انتشار :
10764
تاریخ تصویب :
1360/10/08
تاریخ ابلاغ :
1360/11/17
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)