نظریه شماره : 1347/7 - 1/4/61

سئوال : آیا پدر میتواند حضانت فرزندش را درقبال مادرطفل اسقاط نماید

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بموجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قاب لا ستقاط یا مصالحه نیست ، زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اراده فردی نمیتواندچنین حکمی راتغییر دهد0 ماده 1172 قانون مدنی مقرر میدارد که هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتیکه حضانت طفل بعهده آنها است ازنگهداری او امتناع نمایند000 و ماده 1175 تصریح دارد به اینکه طفل را نمیتوان از ابوین یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی ، بنابراین اسقاط تکلیف جائز نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

95
نوع :
2
شماره انتشار :
1347
تاریخ تصویب :
1361/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)