رای دیوان عالی کشور
ماده 11قانون اعسارکه مطابق ماده 24درمورداعسارازمحکوم به مجری است صراحت داردکه اگریک طرف درجلسه درخواست رسیدگی کندحکمی که بدون حضورطرف دیگرصادرمی شودحضوری محسوب است بنابراین اگرطرف مدعی اعسار به وسیله لایحه درخواست رسیدگی کندمشمول تعبیرقانون مزبورنبوده وحکم صادرغیابی خواهدبود.
حکم شماره 1838-27/10/28شعبه 8

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
8
نوع :
8
شماره انتشار :
1838
تاریخ تصویب :
1328/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)